3 věci, které jste nevěděli o EET

Postačí vám k tržbám placeným v hotovosti, platební kartou, nebo poukázkami doložit fakturu? Řeší EET storno účtenky, vystavené dříve než podnikatel tržbu přijme? A jak je to u příjmů zaměstnavatele od jeho zaměstnanců? Odpovědi naleznete v třech bodech, které jste možná ještě nevěděli o EET …

co jste nevěděli o eet

  1. Příjmy od zaměstnanců EET nepodléhají

Do evidovaných tržeb se nepočítají příjmy zaměstnavatele vyplývající ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním vztahem. Těmi se rozumí příjmy zaměstnavatele ve formě přijetí úplaty za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaná zaměstnanci. Jedná se například o platbu zaměstnance za podnikovou rekreaci, je-li činěna v hotovosti nebo jiné podobné formě. Dále jsou to plnění poskytovaná zaměstnanci přímo na pracovišti. To může být platba zaměstnance za služby závodního stravování a jiné obdobné služby ve formě prodeje potravin a občerstvení na pracovišti nebo v přímé souvislosti s výkonem práce v pracovní době, jsou-li činěny v hotovosti nebo jiné podobné formě.

Evidovanou tržbou nejsou ani příjmy za prodej vyřazeného majetku zaměstnancům a za prodej zboží zaměstnancům v podnikových prodejnách určených výhradně pro zaměstnance. Vynětí se vztahuje i na přijetí úplaty za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaná rodinným příslušníkům zaměstnance. Dále pak za plnění poskytovaná na základě budoucího nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, pokud to upravují vnitřní předpisy zaměstnavatele, doplňuje se v metodice.

  1. Vykázání záporné tržby v případě storna a oprav již zaevidovaných tržeb

I v případě zaslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně před uskutečněním (přijetím) tržby bude podnikateli zaslán ze systému finanční správy fiskální identifikační kód. V případě dobírky, ale i v jiných případech, ve kterých bude účtenka vystavena dříve, než podnikatel tržbu přijme, může docházet k situacím, kdy zákazník nakonec zboží nepřevezme a nezaplatí.

V takových případech podnikatel aplikuje ustanovení § 7 zákona o evidenci tržeb, které řeší problematiku storna a oprav. To samozřejmě proběhne v návaznosti na ustanovení § 18, týkající se evidenční povinnosti. Evidovaná tržba v daném případě vlastně vůbec nevznikla a tudíž podnikateli nevznikla ani evidenční povinnost. Podnikatel zašle správci daně znovu datovou zprávu obsahující údaje o příslušné tržbě, s tím rozdílem, že je tato tržba vykazována jako záporná. I v tomto případě bude podnikateli zaslán příslušný kód, potvrzující zaevidování „storna“ v systému finanční správy.

eet a zásilky na dobírkku

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

  1. Faktura nenahrazuje EET účtenku

EET podléhají všechny tržby placené v hotovosti, platební kartou, poukázkami (typicky stravenkami) a dalšími obdobnými způsoby. A to bez ohledu na skutečnost, zda jsou, nebo nejsou vystavovány faktury. Přijímá-li tedy poplatník za své zboží či služby peníze v hotovosti a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob (§ 6 zákona o evidenci tržeb), podléhají tyto platby evidenci tržeb.

Výjimkou je příjem, který je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý. Pokud však poplatník přijímá platby v hotovosti pravidelně (i když jen občas), nejedná se o příjem ojedinělý. Poplatník pak musí nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit tomu, od koho mu tržba plyne, účtenku s předepsanými údaji. Zákon o evidenci tržeb nestanoví formát ani způsob předání účtenky.

Pokud by byla poplatníkem vystavená faktura uhrazena v hotovosti, a zároveň by obsahovala všechny náležitosti účtenky, které vyžaduje zákon o evidenci tržeb, nebylo by třeba vystavovat s fakturou i účtenku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 42 = 46