Jak se vyhnout EET? Legálne ?

Jak se vyhnout EET? Existuje několik spusobu, kterými se umíte legálne vyhnout EET. Které to jsou vám priblížime v tomto blogu.

jak-se-legalne-vyhnout-eet

se vyhnout EET

Na úvod se podívejme co NESPADÁ pod evidenci tržeb:

Evidovanou tržbou nejsou také tržby:

a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,

b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi

c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem

d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením

e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob

f) na palubě letadel

g) z osobní železniční přepravy

h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků

i) pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu

j) z provozování veřejných toalet.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Jak tedy podle těchto vyjímek můžete obejíte EET?

1. Udělejte ze svojí firmy veřejně prospěšný subjekt

Tyto tržby z vybraných činností, např. z drobného podnikání veřejně prospěšných subjektů nepodléhají EET. Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba:

 • vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb pro tento rok
 • nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z drobné vedlejší činnosti evidovat. V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální a materiální kritéria evidované tržby evidovat. Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na vyžádání doložit.

2.Pořiďte se místo hospody automaty na nápoje a sendviče. Tržby z prodeje zboží přes automaty jsou vyňaty z povinnosti EET

Tato část zákona o EET upravuje eventualitu prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím automatu. Řeší tak objektivní skutečnost toho, že zde chybí faktická obsluha… Za prodejní automat se považuje prakticky vše, co realizuje transakce bez lidské obsluhy. Na základě tohoto ustanovení se tak nebude evidovat ani tržba v rámci prodeje realizovaného jen za pomoci kasičky, která je umístěna bez dohledu prodejce (tj. například platba za využití horské chaty bez obsluhy apod.). Rovněž nebude evidována na základě tohoto ustanovení transakce v podobě nabití kreditu do kartičky automatem.

3. Založte banku, penzijní fond, nebo pojišťovnu. EET se totiž netýká tržeb z činností, které jsou již nějakým způsobem regulovány. A  tak je to taky spůsob, jak se vyhnout EET.

Vynětí těchto tržeb je odůvodněno již existujícími mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez uvalení režimu evidence tržeb.

Evidovanou tržbou nejsou tržby

 • a) státu
 • b) územního samosprávného celku
 • c) příspěvkové organizace
 • d) České národní banky
 • e) držitele poštovní licence

Tržb mimo EET jsou taky:

 • a) banky, včetně zahraniční banky
 • b) spořitelního a úvěrního družstva
 • c) pojišťovny a zajišťovny
 • d) investiční společnosti a investičního fondu
 • e) obchodníka s cennými papíry
 • f) centrálního depozitáře
 • g) penzijní společnosti
 • h) penzijního fondu
 • i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona a
 • j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 15 =