Nezbytné údaje pro EET

V rámci EET jsou nezbytné údaje, které v nasledujícim blogu detailně definujeme a analyzujeme.

údaje pro EET

údaje pro EET

Žádost o autentizační údaje

Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby požádat o autentizační údaje. O autentizační údaje mohou poplatníci žádat od 1. 9.2016.

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje sloužící k přístupu do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Tyto autentizačnúdaje jsou primárně tvořeny názvem uživatele a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení bude poplatník moci požádat o zasílání autorizačních SMS na jím uvedené telefonní číslo.

Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně:

  • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně, nebo
  • ústně do protokolu.

Pověrená osoba – příklady akceptovatelného rozsahu pověření pro podání žádosti o autentizační údaje a jejich převzetí:

  • pro všechny úkony v oblasti evidence tržeb,
  • jen pro podání žádosti a převzetí autentizačních údajů,
  • pro konkrétní specifikované úkony,
  • pro všechny úkony ve věcech správy daní.

Zástupce poplatníka – příklady akceptovatelného rozsahu zmocnění pro podání žádosti o autentizační údaje a jejich převzetí:

  • pro všechny aktivity v oblasti evidence tržeb,
  • výhradně pro podání žádosti a převzetí autentizačních údajů,
  • pro konkrétní specifikované činnosti,
  • pro všechny úkony ve věcech správy daní.

Autentizační údaje slouží k přístupu do aplikace EET umožňující poplatníkovi správu (získání) certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb (především provozoven). A vzhledem k tomuto je získání autentizačních údajů prvním a nezbytným krokem k tomu, aby mohl poplatník údaje o evidovaných tržbách správci daně zasílat. A tak, o autentizační údaje požádat každý poplatník, který je povinen tržby evidovat.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Přidělení a používání autentizačních údajů

Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi. P připade že nenastanou nijaké technické problémy, poplatník by mněl autentizační údaje obdržet cca do 3 dnů. V případě, že poplatník neobdrží autentizační údaje během jednoho týdne, doporučujeme kontaktovat místně příslušného správce daně, který prověří důvody nezaslání autentizačních údajů.

Podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání, a to v zapečetěné obálce. Do aplikace EET se pak bude moci přihlásit pomocí přidělených autentizačních údajů následující den po jejich převzetí. Upozorňujeme, že přidělené heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení. Z důvodu zabezpečení bude poplatník po prvním přihlášení vyzván ke změně hesla. Platnost prvotního hesla je maximálně 90 dní od obdržení autentizačních údajů. V případě, že by do této doby nedošlo ke změně přiděleného hesla, je nutné požádat o nové autentizační údaje.

Certifikát pro evidenci tržeb

Správce daně umožní poplatníkovi po přihlášení do aplikace EET ( získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv. Platnost tohot certifikátu je 3 roky. V případě potřeby je možné v aplikaci EET certifikát také zneplatnit. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Poplatník může mít dle potřeb a specifik fungování jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Certifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby. Může se jednat o koncové pokladní zařízení (např. pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) nebo server poplatníka, ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení. Není vyloučeno ani řešení pomocí zabezpečených cloudů provozovaných formou služby. Poskytnutím certifikátu provozovateli cloudových služeb bez dalšího nedochází k zastupování poplatníka pro evidenci tržeb.

Ochrana autentizačních údajů a certifikátů pro evidenci tržeb

Poplatník je povinen zacházet s údajmi tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Získejte kompletní kontrolní seznam k pokladnám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 − = 29